Evenwichtige contracten: bouwen met IMPACT

Op de bureaus van opdrachtgevers liggen stapels complexe cases. Van investeringen om ons tegen hoogwater te beschermen tot het vervangen van tientallen bruggen. Projecten die naast een inhoudelijke, innovatieve opgave ook vaak maatschappelijke vraagstukken kennen, zoals CO2-reductie en circulariteit. Hoe maak je die doelstellingen waar? En hoe vind je een aannemer die met dé oplossing jouw project helpt realiseren? Met IMPACT!

Binnen Royal HaskoningDHV werken we met de IMPACT-methode, waarmee we het DNA van zo’n project blootleggen. Wat is de échte vraagstelling? En wat zijn de ‘succesfactoren’ die de oplossing tot een succes maken? Tijd? Geld? Of voert bijvoorbeeld circulariteit de boventoon?

IMPACT – een Innovatieve Methode om een PACT te sluiten – bundelt de krachten van opdrachtgever en opdrachtnemer, en brengt zo hun behoeftes samen. In plaats van vóór elkaar, werk je mét elkaar. Ultiem samenwerken. Het resultaat is een evenwichtig contract: project-DNA en inkoopstrategie sluiten op elkaar aan, het innovatieve proces ernaartoe verheldert en de oplossing werkt. Samenwerken loont!

logo-impact

VOORBEELDCASE: Een dijk van een uitdaging

De Lauwersmeerdijk voldeed bij de laatste toetsingsronde niet aan de veiligheidsnormen. En dus moest de 9 km lange zeedijk verbeterd worden. Het Waterschap Noorderzijlvest zocht hiervoor naar een duurzame en innovatieve oplossing die meerwaarde oplevert voor de omgeving.

De MUSTS van deze uitdaging:

  • bestuurlijk draagvlak creëren
  • tiptop omgevingsmanagement
  • evenwichtige risicoverdeling
  • koppelkansen benutten
  • binnen budget realiseren
  • realisatie door een partij met voldoende kennis*

*Kennis van: 1) het Ontwerpinstrumentarium WBI, 2) de verschillende point of views (POV’s), 3) het Hoogwaterbeschermingsprogramma, 4) de ecologie en 5) de uitvoer van alle plannen.

De mix van succesfactoren voor de dijkversterking Lauwersmeer – Vierhuizergat is complex. Elke eis is belangrijk en de balans ertussen essentieel voor een optimale (keten)samenwerking. Een uitdagend project! Hoe steek je contracten in als je te maken hebt met zoveel factoren? Hoe creëer je een samenwerksucces?

bouwen-met-impact

IMPACT op de dijk

De dijkverbetering was de ideale kandidaat om met onze IMPACT-methode tot een succesvolle contractstrategie te komen. Ons team ging aan de slag en ging in drie stappen van een projectstrategie – via een aanpak per discipline – naar een contractstrategie. Het resultaat: een evenwichtige contractvorm met een effectieve, gefaseerde dienstverlening.

Gedeeld ownership

Het doel van IMPACT is om te komen tot een evenwichtige contractvorm, waarbij het aanbestedingsdossier en de wijze van aanbesteden het beste aansluiten bij het DNA van het project.

IMPACT is een (proces)methode waarin we de opdrachtgever meenemen en adviseren in de beste aanpak voor zijn of haar vraag. Centraal staan hierin de gezamenlijke ambitie om het beste eindresultaat te behalen, faalkosten te reduceren, maximaal te innoveren en positieve energie te creëren.

Om dat optimale projectresultaat te bereiken is transparantie cruciaal, en moet er sprake zijn van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beslissingen. In combinatie met onderling vertrouwen, respect en openheid zorgt die manier van werken voor een snel en effectief resultaat.

IMPACT van begin tot eind: 17 bruggen in 4 jaar

Een ander voorbeeld van de succesvolle inzet van IMPACT is het Programma Vervanging 17 bruggen 2019-2023, voor waterschap Noorderzijlvest. Royal HaskoningDHV en het waterschap werken hiervoor nauw samen. Uitgangspunt was de vervanging van alle 17 bruggen in vier jaar, waarbij het waterschap actief betrokken kon zijn bij alle keuzes.

We zetten IMPACT in voor het gehele traject, van advies over de contractstrategie (raamovereenkomst) tot ontwerpwerkzaamheden, toetsing en de begeleiding van het bouwteam. Samen zochten én zoeken we naar de beste werkwijze voor optimale circulariteit en duurzaamheid.

Door de vervangingen te clusteren in groepen van drie á vier bruggen bijvoorbeeld, borgen we dat lessons learned direct meegenomen worden en verminderen we eventuele tijdrisico’s aanzienlijk. Ook zorgt die modulariteit voor ruimte om kansen, zoals het hergebruik van materialen, te benutten. Het ontwerp van de eerste vijf bruggen is inmiddels klaar, en de uitvoer van de eerste twee is gestart.

opknapbeurt-bruggen

Meer over dit project in het nieuws:
Opknapbeurt voor Lopster bruggen Dieftil en Zwijntil

IMPACT werd ook al ingezet voor:

  • Vervanging Brug Dronrijp, voor provincie Fryslân
  • Rehabilitatie N750, voor provincie Overijssel
  • Herinrichting omgeving Blokhuispoort, voor gemeente Leeuwarden

Ketensamenwerking is maatwerk

Er bestaat geen blauwdruk voor contractuele samenwerking. Ieder project heeft zijn eigen unieke kenmerken en context. Er zijn eigen belangen, mogelijkheden, beperkingen, persoonlijke voorkeuren én wisselende drijfveren. En dus is contractuele (keten)samenwerking maatwerk.

IMPACT helpt om alle eisen, randvoorwaarden en context daarvan in balans te krijgen. IMPACT bepaalt wat precies wenselijk is én wat er allemaal mogelijk is. De fundering wordt gelegd voor een succesvolle ketensamenwerking, met een ideaal evenwicht tussen transactionele en relationele contracten:

balans-impact-waarden

Meer weten?

Nieuwsgierig hoe Royal HaskoningDHV jouw project een evenwichtig contract kan bieden?
Neem dan contact op met Adriaan Boers: adriaan.boers@rhdhv.com

Meer lezen?

Start typing and press Enter to search