De Regionale Energiestrategieën van Groningen & Friesland

In het Klimaatakkoord hebben bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties concrete afspraken gemaakt over verduurzaming. De volgende stap ligt op regionaal vlak: de verschillende regio’s in ons land moeten een deel van die afspraken waarmaken.

Om richting te geven aan die invulling, stellen 30 regionale samenwerkingsverbanden verspreid over heel Nederland een Regionale Energiestrategie op.

Wat is een Regionale Energiestrategie?

In een Regionale Energiestrategie (RES) geeft een regio aan waar en hoeveel duurzame energie er op land kan worden opgewekt. Ook staat in een RES hoe de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving eruit zal komen te zien en wat dat betekent voor de energie-infrastructuur in 2030.

Zo’n RES vraagt om diepgaand inzicht in de mogelijkheden. Want hoe zorgen we samen voor de grootschalige opwek van elektriciteit en warmte? Hoe realiseren we de ruimtelijke inpassing daarvan? En hoe houden we daarbij rekening met bewoners, bedrijven en overheden.

Advies van begin tot eind

Of het nu gaat om project- en procesbegeleiding bij het opstellen van een RES of het inzichtelijk maken van de mogelijke duurzame energieoplossingen. Royal HaskoningDHV adviseert en ondersteunt regio’s tijdens de vorming van hun RES. Ook in Noord-Nederland gingen we aan de slag: we zetten onze ervaring in voor de RES’en van Groningen en Friesland.

RES Groningen

De term ‘energie’ is de regio Groningen niet onbekend. Van oudsher speelt de regio namelijk een belangrijke rol in de Nederlandse energieproductie. Eerst door de winning van turf en later door de winning van aardgas en grootschalige productie van elektriciteit in energie- en chemieclusters Eemshaven en Delfzijl. Helaas zijn de lusten van de uitgevoerde energieprojecten niet altijd in de regio terecht gekomen, terwijl de lasten wel in (delen van) de regio voelbaar zijn.

Focus

De Groninger RES zet daarom in op het versterken van draagvlak voor energieprojecten, het eerlijk verdelen van lusten en lasten van de energietransitie, participatie in energieprojecten en werkgelegenheid. De RES doet bovendien recht aan de diversiteit van het Groninger landschap en het grote verschil tussen de ‘Stad Groningen en het Ommeland’.

Draagvlak creëren

Het startpunt van de Groninger RES bestond uit de input van werkgroepen. Gemeentelijk experts, een communicatiebureau, een architectenbureau en netbeheerder Enexis dachten samen na over duurzame elektriciteitsopwekking en duurzame warmteoplossingen in de gebouwde omgeving. Om ook bestuurlijk draagvlak voor proces en inhoud te borgen zijn stuurgroepvergaderingen en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Bestuurders konden zo de bevindingen uit de werkgroepen tegen het licht houden en hun wensen delen.

Ook sloten tijdens stuurgroepvergaderingen geregeld netbeheerders, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan, en tijdens informatieavonden werden volksvertegenwoordigers helder geïnformeerd over de RES. En met succes: binnenkort wordt de eerste mijlpaal bereikt, de concept-RES.

RES Friesland

In Friesland werken organisaties en inwoners al jaren samen aan duurzame projecten. Door het werk van de vele Friese energiecoöperaties en de deelname van Friesland aan de ‘Pilot Regionale Energiestrategieën’ is geïnvesteerd in samenwerking, bewustwording en draagvlak voor de energietransitie. De RES biedt Friesland de mogelijkheid om deze samenwerking te intensiveren en de impact te vergroten. De Friese overheden doen dat via een open dialoog: dé manier om draagvlak te creëren en te behouden.

Samen vooruit

Om dat gesprek over de mogelijkheden voor duurzame energieproductie richting 2030 en 2050 te voeren, werkt Friesland samen met maatschappelijke partners, de achttien gemeenten, de twee waterschappen en de provincie. Ook is er ruimte voor participatie van inwoners. Iedereen brengt eigen kennis, taken, bevoegdheden en middelen in. En dat leidt tot een gedragen strategie: alle stakeholders sluiten gezamenlijk aan op het ‘Fries Eigene’ en de RES ligt in het verlengde van bestaande, lokale initiatieven.

Na deze goede start en de diverse momenten van afstemming, kennisuitwisseling en overleg ligt ook voor Friesland de concept-RES in juni klaar.

En nu: een Transitievisie Warmte

Alle 355 Nederlandse gemeenten dienen vóór 2021 hun warmtetransitievisie in. Welke duurzame technieken zijn waar mogelijk? En wat betekent dit voor de inwoners, bedrijven en woningcorporaties binnen die gemeenten?

Royal HaskoningDHV ontwikkelde SETuP: een digitaal platform dat allerlei data combineert en binnen vijf dagen de basis legt voor een Transitievisie Warmte.

Meer informatie over SETuP →

Meer lezen?

Start typing and press Enter to search